ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Данни за кандидата:
2. Кандидатства за квалификация:
/може да се кандидатства и за двете специалности/
Специалност по изграждане и експлоатация на битови газови инсталации
Управленски персонал на инсталаторска фирма

Свободно избираема подготовка: Компютърно обучение
3. Завършено образование:
Вид: Висше техническо
Средно техническо
Специалност:
Учебно заведение:
4. Правоспособност за управление на МПС
Не     Да     Категория:
5. Компютърна грамотност
програми не слабо средно добре
  Word
  Excel
  Access
  Power Point
  Internet
6. Езикова грамотност
езици писмено четимо говоримо
добре слабо добре слабо добре слабо
7. Досегашен опит при изграждане на отоплителни климатични и други инсталации
Не Да Опишете кратко:
ДЕКЛАРИРАМ, че
Не страдам от заболявания, за които е противопоказана трудова заетост в областта на монтажа на газови инсталации.
Нямам финансови задължения към държавни органи.
Забележка:
  1. Резултатите от заявеното участие ще Ви бъдат съобщени лично.
  2. При одобряване на заявката Ви и записване за участие в проекта носете оригинал, копие от диплома за завършено образование и стандартна трудова автобиография.
  3. Фирмите подават заявка за всяко отделно обучаемо лице
  4. В края на обучението допълнително ще се изискват - мед. свидетелство, свидетелство за съдимост и декларация от ФЛ, че няма финансови задължения.