ПРОЕКТ
"БИЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВА ЗА ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ КАДРОВА СЛУЖБА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ"

Стартиране на собствен бизнес - квалификация, сертификация, финансиране, пазарни възможности

Въведение
Условия за участие
Финансови условия
Учебна програма
Срокове
Тенденции в развитието на газовия пазар. Предпоставки за реализация на проекта
 
 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ: БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА и "ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ" АД

ЦЕЛИ:

Успешна социална адаптация на оптимален брой освободени от кадрова служба военнослужещи чрез пренасочването им към предприемачеството.

Краткосрочна: Създаване на 125 малки и средни предприятия (МСП) в областта на битовата газификация, генериращи 500 нови (постоянни и високо платени) работни места.

Дългосрочна: Развитие на газовия пазар, водещо до осигуряване на няколко хиляди нови работни места за изграждане и обслужване на газови инсталации и съоръжения, създаване на конкурентна среда в сферата на газоразпределението.

В ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ: Лица с техническо образование (средно или висше), в т.ч.:

освободени от кадрова служба военнослужещи,

служители на фирми с предмет на дейност изграждане и поддръжка на отоплителни и други инсталации.

УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ:

 1. Професионално обучение и сертифициране на специалисти с квалификация "Специалист по изграждане и експлоатация на битови газови инсталации";
 2. Обучение и подбор на управленски персонал на фирмите. Сертификация на специалисти с квалификация "Управител на инсталаторска фирма";
 3. Регистрация на фирма за монтаж и поддръжка на битови газови инсталации;
 4. Съдействие за изготвяне на банкируем бизнес-план и съпровождане пред финансиращите организации;
 5. Изгодни условия за доставка на типово оборудване за развитие на дейността;
 6. Осигурени източници за финансиране на първоначалните инвестиции;
 7. Консултации за подготовка на фирмите за въвеждане на системи за управление на качеството и сертифициране;
 8. Възлагателен договор с "Овергаз холдинг" АД за извършване на дейности по монтаж и поддръжка на газови инсталации;
 9. Сервиз и застраховане на придобитите активи на новосъздадените МСП;
 10. Правно, финансово, счетоводно, данъчно консултиране и информационно осигуряване на новосъздадените МСП.

ФИНАСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: 7 млн. лв. - лизингови линии, осигурени чрез "Интерлийз" АД

ЕФЕКТЪТ:

 1. За обществото:
  Икономически ефект:
  Развитие на переспективния газов сектор, намаляващ енергийните разходи на домакинствата;

  Създаване на конкурентна среда между фирмите;

  2.5-3 млн.лв. годишна печалба от дейността след данъчно облагане на новосъздадените инсталаторски фирми;

  Косвен годишен икономически ефект от реализацията на програма за газифициране на България - около 1.1 млрд. лв. (в т.ч.: 720 млн. лв. в битовия сектор, 130 млн. лв. в обществения сектор и 190 млн. лв. в промишления сектор).
  Социален ефект:
  Осигуряване на няколко хиляди постоянни и високоплатени нови работни места за специалисти за изграждане и обслужване на газовите инсталации и съоръжения;

  Намаляване на разходите за отопление и повишаване на жизнения стандарт на повече от 1,3 млн. домакинства в страната през следващите десет години;

  Екологичен ефект:
  Намаляване на вредните емисии, отделяни при изгаряне на твърди и течни горива;

  Изпълнение на поетите от Република България ангажименти по ограничаване на емисиите от парникови газове, серни и азотни окиси.

 2. За обучаемите и техните семейства - професионална реализация в перспективна област, постоянна заетост и стабилен месечен доход;


 3. За фирмите - разширяване на дейността и повишаване на качеството на услугата.
Нагоре
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 1. За участие в проекта ще се допускат лица:
   със завършено средно или висше техническо образование;

   неосъждани;

   без финансови задължения към държавни органи;

   нестрадащи от заболявания, за които е противопоказана трудова заетост в областта на монтажа на газови инсталации.

 2. За регистрация на фирма е необходимо поне един от съдружниците да е преминал обучение по специалността "Управленски персонал на инсталаторска фирма".
Нагоре
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
 1. Задължителни инвестиции:
  Вид: Крайна цена Схема за погасяване
  Обучение:
   За "Специалист по изграждане и експлоатация на битови газови инсталации"
  550 лв. с ДДС - 400 лв. финансиране от МО (за военнослужещи с право на ползване на безплатен квалификационен курс)
  - 150 лв. собствено финансиране
   За "Управленски персонал на инсталаторска фирма" 750 лв. с ДДС - 400 лв. финансиране от МО (за военнослужещи с право на ползване на безплатен квалификационен курс)
  - 350 лв. собствено финансиране
  Специализирана техника на фирмата 30 700 лв. без ДДС Лизингова линия, осигурена от "Интерлийз" АД:
  - Договор за 3 или 4 години
  - 20 % или 30 % първоначална вноска
  Първоначално правно, финансово и информационно обслужване на фирмата 700 лв. без ДДС Собствено финансиране

 2. Допълнителни (по избор на кандидата) инвестиции:
  Вид: Крайна цена Схема за погасяване
  Автомобил (бус, товаропътнически):
   Втора ръка
  20 000 лв. без ДДС Лизингова линия, осигурена от "Интерлийз" АД:
  - Договор за 3 или 4 години
  - 20 % или 30 % първоначална вноска
   Нов 30 000 лв. без ДДС
  Офис-техника и комуникации 6000 лв. без ДДС
  Свободно избираема подготовка - компютърно обучение:
   Компютърна грамотност - пакет:
      Windows 2000/XP
      Word 2000/XP
      Excel 2000/XP
      Internet
  Продължителност: 40 часа
  150 лв. с ДДС Собствено финансиране
   Обучение за работа в Интернет
  Продължителност: 10 часа
  42 лв. с ДДС

 3. Очакван финансов резултат:
   Годишна печалба след данъчно облагане - 18000-24000 лв.;

   Срок на откупуване на задължителните инвестиции - 15 месеца.

   Срок на откупуване на задължителните плюс допълнителните инвестиции - 32 месеца.

Нагоре
СРОКОВЕ:
Подаване на заявка за участие: от 10 март 2003 г.

Провеждане на обучение: след формиране на групите ще бъде публикуван график за изпълнение на учебната програма

Регистрация на фирмите и стартиране на дейността: от 10 януари 2004 г.
Нагоре
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
 1. Задължителна подготовка:
  Всеки един от участниците в проекта преминава задължително обучение по специалността "Специалист по изграждане и експлоатация на битови газови инсталации";

  Минимум един член от екипите, формиращи МСП, се обучава по специалността "Управленски персонал на инсталаторска фирма".
  модул описание хорариум оценка документ
  B1 - Мотивация Изграждане на нов модел на поведенческа култура 24 ч Индивидуална консултация, тестове, Групови игри -
  G1 - Основи на газоснабдяването Първоначални познания за газовите горива, горивния процес, регулиране и измерване на параметрите на газа, битови инсталации и газови уреди 14 ч тест Удостоверение за преминат общ курс по битова газификация
  G2 - Газопроводни инсталации Знания и умения, свързани с поставянето на тръби и фитинги от мед и медни сплави и изграждане на битови газопроводни инсталации 38 ч Теоретичен и практически изпит Удостоверение за спояване на медни тръби и фитинги за газопроводни инсталации
  G3 - Газови уреди Знания и умения за монтаж и въвеждане в експлоатация на битови газови уреди 28 ч Теоретичен и практически тест Удостоверение за монтьор на газови инсталации
  G4 - Газова безопасност Познания за безопасна експлоатация на битови газови инсталации и на нормативните изисквания 12 ч Теоретичен и практически тест Удостоверение за допускане до работа с газови съоръжения и инсталации по Наредби 3 и 4
    Удостоверение за квалификация: "Специалист по изграждане и експлоатация на битови газови инсталации"(116 часа)
  B2 - Управление на фирма Придобиване на умения и техники за разкриване на нова или разширяване на съществуваща стопанска дейност 48 ч Тестове  
  B3 - Мениджърски умения Дефиниране на стратегия и политика на фирмата, управление на екипи 42 ч Тестове, практически казуси, индивидуална консултация, групова задача  
  B4 - Предприемачество Избор на предприемаческа идея, бизнес концепция, разработване на предприемачески бизнес план, управление на риска, финансиране на дейността 32 ч Тест, практическа задача - бизнес план  
  В5 - Трудово законодателство и осигурителни отношения Придобиване на знания в областта на трудовото законодателство и осигурителните отношения 24 ч Тест, практическа задача -
  B6 - ЗБУТ Практически умения за идентифициране и оценка на професионалния риск и разработване на програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 24 ч Практически казуси, оценка на риска и разработване на програма Удостоверение за първоначално обучение по ЗБУТ съгласно Наредба 4
    Удостоверение за квалификация: "Управленски персонал на инсталаторска фирма"(170 часа)

 2. Свободно избираема подготовка:
  Компютърно обучение и обучение за работа в Интернет
Нагоре
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГАЗОВИЯ ПАЗАР

Развитието на пазара на природен газ в страната е елемент от националната енергийна стратегия 2002-2005 г., приета от Министерския съвет и Народното събрание на Република България. За разлика от развитите европейски страни, у нас почти няма пряко използване на природен газ за домакински нужди. Едва около 2.5% от общото потребление на газ в страната се използват за битова газификация. Газоснабдяването чрез мрежи за ниско налягане е слабо развито, въпреки икономическите и екологични предимства на тази енергийна алтернатива за отопление и домакински нужди. Ефектът от газификацията се изразява в средно намаление с около 35% на разходите за енергия на домакинствата.

Разширяването на употребата на природен газ е световна тенденция и едно от основните средства за намаляване на вредните въздействия на енергетиката върху околната среда. Газовото гориво практически не съдържа сяра и позволява да се ползват съвременни технологии с висока ефективност.

С навлизането на природния газ в градската инфраструктура като икономична и екологична енергийна алтернатива се прогнозира значително нарастване на броя на потребителите на природен газ от битовия и обществено-административния сектор. Развитието на този пазарен сегмент обуславя необходимостта от създаване на съответен подсектор за обслужване изграждането и експлоатацията на съответните газови системи на битовите потребители.

С оглед създаване на конкурентна пазарна среда е целесъобразно да се изгради конкурентна мрежа от малки и средни предприятия с потенциал за постигане на икономически растеж, подобряване жизнеспособността на икономиката, намаляване на безработицата и повишаване гъвкавостта и иновативността на предприемачеството.

Развитието на пазара на природен газ в България ще се окаже съществен икономически, социален и екологичен ефект за:
 • Постепенно отваряне и развитие на пазара в съответствие с европейските директиви;


 • Създаване на пазар на природен газ с ниско налягане за отопление с локални централи и въвеждането му в жилищата за пряко изгаряне като конкурентна и високоефективна алтернатива на електрическата енергия;


 • Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и здравето на хората и устойчиво развитие;


 • Провеждане на търгове за разпределение на природен газ по региони, в съответствие с одобрените от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси осем газоразпределителни района в страната;


 • Провеждане на търгове за разпределение на природен газ по региони.
 • Преструктурирането на газовия сектор, развитието на разпределението на природен газ и въвеждането на либерален търговски модел, позволяващ свободен избор на доставчици са основните насоки за действие в сектора.

  Отделните стъпки за преструктуриране на пазара на природен газ и на държавното дружество "Булгаргаз" са приети в съгласувани с Международния валутен фонд и Световната банка Програма и План-график за преструктуриране и финансово оздравяване на "Булгаргаз". Държавната фирма запазва функциите си на преносна компания и доставчик на природен газ на едро, а разпределението на природен газ ще се осъществява от местни и регионални разпределителни компании, създадени със смесени, частни и общински капитали. Предстои Държавната комисия за енергийно регулиране да обяви публични конкурси за газификация на градовете в осемте газоразпределителни района в страната. Чрез тях ще бъдат одобрени инвеститорите, които ще получат разрешения за изграждане на газоразпределителни мрежи и лицензи за разпределение на природен газ.

  ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:

  1. Проектът е ориентиран към газификация на потенциален пазар от над 70 000 домакинства с техническа възможност за включване в газоразпределителните мрежи. Очакванията са, че броят на битовите потребители на природен газ ще се увеличава в следващите години. Това от своя страна ще предизвика необходимостта от създаването на конкурентна мрежа от малки и средни предприятия и обучението на квалифицирана специалисти за изграждане и поддържане на битови газови инсталации.
  2. Наличие на потенциален човешки ресурс за интегриране в проекта - човешки ресурс с подходящо техническо образование, но без специална професионална подготовка за реализация в газовия сектор, който може да бъде включен в процеса на газификация.
       В резултат на реформата на Българската армия се освобождава подходяща целева група по степен на образование, придобити специфични професионални умения и притежаваните специфични личностни качества.
       От друга страна, съществуващите фирми, изграждащи отоплителни и други инсталации, проявяват интерес към разширяване на дейността си в перспективния сектор на битовата газификация.
  3. Технически ресурс за предоставяне на необходимото проектно и следпроектно обслужване от страна на партньорите по проекта.
  4. Осигуреност с необходимите средства и условия, вкл. с дългосрочен финансов ресурс и подходящ обучаващ персонал.
  Заявки за участие в проекта могат да се подават на адрес: София 1000, ул. "Алабин" 16-20 - Център за професионално обучение при БСК, или чрез електронната страница на БСК: www.bia-bg.com .

  Нагоре
   

  webdesign&hosting